Frivillig peer

Denne side er til dig, der er frivillig peer – eller som ønsker at blive det. Her har vi samlet de informationer oftest selv arbejder med.

Der er flere andre steder med stor erfaring med at drive frivillige peer-aktiviteter. Dem samarbejder vi selvfølgelig med – læs mere i hæftet til højre.

Hvad er særligt for frivillig peer-arbejde

Selvom det at have levede erfaringere og bruge dem i sit arbejde som peer, er ens for både lønnede og frivillige peers, er der nogle grundlæggende ting ved det frivillige arbejde som er  særlige:

 • Færre timer – hvad betyder det?
  Man er typisk frivillig i færre timer om ugen end når man arbejder lønnet – og ser derfor dem man arbejder sammen med mindre. Derfor er det vigtigt, at der er en ud over dig selv, der er opmærksom på dig
 • En anden frihed
  Som frivillig kan du og den du er frivillig for i høj grad selv bestemme hvorfor I bruger tid sammen. Det er også op til jer, hvor længe I vil bruge tid sammen og hvilken vej jeres samarbejde udvikler sig
 • En lidt anden slags kontakt
  Flere borgere, der har fået frivillig peer-støtte, siger at det skaber en anden relation, når der ikke er løn involveret, fordi man  tid sammen skal finde en fælles motivation for at bruge tid sammen
 • Ikke bundet til matriklen
  Som frivillig peer kan du følges med borgerne til aktiviteter, møder m.m.
 • Borgerne kan også henvende sig til jer
  Når du er frivillig, kan borgerne henvende sig direkte, uden at skulle have en særlig problemstilling. Derfor vurderer I om det er relevant at samarbejde.
 • En forsmag på lønnet peer-arbejde
  For nogle frivillige peers, er det en mere uforpligtigende måde, at undersøge om det lønnede peer-arbejde er en vej at gå.

Hvornår er det peer-støtte?

For nogle frivillige vil det være uklart, om man laver peer-støtte. Det kan  skyldes mange ting. Måske tænker man slet ikke over, at det man laver kan ses som peer-støtte. Eller måske laver man noget sammen med andre, der ikke føles som direkte støtte til nogen. Andre steder er det mere tydeligt, og ordene mere genkendelige.

Socialstyrelsen skriver “Peer-støtte har altid eksisteret og finder løbende sted mellem mennesker, der mødes på psykiatriske afdelinger, i kommunale tilbud, i bruger-organisationer mm.” Styrelsen skelner mellem mindre formaliserede former for peer-støtte, som fx to der holder kontakten efter udskrivelse, til formel peer-støtte, hvor man ansætter peers.

Uanset hvad, så handler det om, hvordan dine erfaringer med psykiske vanskeligheder og at komme dig (lidt eller meget) – kan være andre til gavn.

Oversigt over peers på Sjælland

Støtte mellem mennesker, der deler livserfaringer, kaldes peer-støtte. Ofte kan peer-støtte hjælpe fremme ens recovery og skabe nye muligheder i hverdagen – for både den der modtager og giver støtten.

I tvivl om du må være frivillig?

Her kan du læse om reglerne for at lave frivilligt arbejde, hvis du er på en offentlig ydelse, fx kontanthjælp, dagpenge eller pension.

Om at være frivillig:

 • Hvis du modtager en eller anden form for offentlig ydelse er det vigtigt, at du er opmærksom på om du deltager i en frivillig aktivitet, eller laver frivillig ulønnet arbejde. Det er typisk jobcenteret der går op i denne kategorisering.
 • At fx tilbyde borgere i Rudersdal Kommune følgeskab betragtes som en frivillig aktivitet og ikke som frivilligt ulønnet arbejde. En frivillig aktivitet betegnes som en aktivitet, der udføres i en forening, og som ikke kan udbydes som almindeligt lønarbejde.
 • Du må typisk ikke lave frivilligt ulønnet arbejde i en kommune, men kun i en forening.

Det følgende er reglerne for frivillige aktiviteter. Se alle regler her – Frivillige aktiviteter medfører ikke fradrag i den offentlige ydelse. Men der er stadig nogle regler, som du skal være opmærksom på:

Det er vigtigt, at du afklarer med din a-kasse, hvordan de vil kategorisere din frivillige indsats.

Følgeskab og mental støtte i Bro til hverdagslivet betegnes som udgangspunkt som en frivillig aktivitet, og du burde derfor kunne få bevilliget op til 15 timer om ugen til det.

Men inden du kan starte din frivillige indsats skal du udfylde en blanket gennem din a-kasse, som de skal godkende. Hvis du ikke overholder reglerne og ikke informerer din a-kasse, risikerer du at få nedsat din offentlige ydelse.

Hvis du er på kontanthjælp og gerne vil lave frivilligt arbejde, er der som udgangspunkt kun ét krav i lovgivningen: Det frivillige arbejde må ikke forhindre dig i at står til rådighed for arbejdsmarkedet. Du må gerne lave frivilligt arbejde både i offentligt og privat regi.Det frivillige arbejde skal være en frivillig aktivitet, altså ikke arbejde som ellers udbydes til lønnede medarbejdere. Bro til hverdagslivet er en frivillig aktivitet. Når din frivillige indsats betegnes som frivillig aktivitet, er du som regel berettiget til 15timer om ugen til det frivillige arbejde.

Du skal huske at informere din kommune om dit frivillige arbejde.

Når du modtager sygedagpenge er der som udgangspunkt ingen begrænsninger for, hvad du må udføre af frivilligt socialt arbejde.

Men der er forskellige regler, som du skal være opmærksom på:

 • Dit frivillige arbejde Må ikke forsinke din helbredelse eller ligefrem forværre din sygdom.
 • Dit frivillige arbejde må ikke stå i vejen for dit samarbejde med kommunen og den nødvendige opfølgning.
 • Du skal passe på, hvilken form for frivilligt arbejde du laver, da kommunen kan vurdere, at du ikke længere er berettiget til sygedagpenge, hvis du kan varetage et omfattende og krævende frivilligt arbejde.

Vi anbefaler, at du orienterer din sagsbehandler og får den frivillige aktivitet godkendt for at være sikker på, du ikke bryder reglerne og mister retten til sygedagpenge.

Som udgangspunkt er der ingen begrænsninger for din ret til at yde en frivillig indsats.

Du skal dog være opmærksom på, at frivilligt arbejde kan indgå i vurderingen af, om der er sket en forbedring af din arbejdsevne.

Hvis det frivillige arbejde får et omfang og en karakter, der begynder at ligne et ordinært job, kan der opstå tvivl om graden af din nedsatte arbejdsevne.

Hvis du er ansat i et fleksjob og dermed får fleksjobløn, anbefales det, at du altid kontakter din sagsbehandler, før du begynder at arbejde som frivillig.

Selvom du er i fleksjob, er fleksjoblønnen en offentlig støtte, og kommunen skal derfor være indforstået med dit frivillige arbejde, ellers risikerer du at blive trukket i din støtte.

Der er i udgangspunktet ingen begrænsninger for, hvad du må udføre af frivilligt arbejde, hvis du er under 40år og deltager i et individuelt ressourceforløb.

Du skal være opmærksom på, at når kommunen udarbejder dit ressourceforløb, kan dit frivillige arbejde indgå som en faktor fx i vurderingen af din erhvervsevne.

Du skal også være opmærksom på, at din frivillige indsats i et vist omgang kan indgå i den løbende vurdering af, om du har forbedret din erhvervsevne under ressourceforløbet.

NB:

Det er ikke længere muligt at få tilkendt førtidspension, hvis du er under 40år. I stedet skal en individuel og helhedsorienteret indsats (et såkaldt ressourceforløb) udvikle din arbejdsevne og hjælpe dig videre i livet.

Hvis du får folkepension, er der ingen begrænsninger for, hvilken form for frivilligt arbejde du må lave og i hvilket omfang.

Dine opgaver

Hvis du er frivillig peer vil du typisk arbejde med én eller begge former for peer-støtte:

 • Individuel støtte
 • Gruppeforløb

Læs mere om
typiske hovedopgaver

Peer-støtten sker ofte på et utal af måder, især når man er frivillig:

 • En-til-en støtte (både hvor man er sammen men også telefonisk/web)
 • Små grupper
 • Større grupper
 • Undervisning
 • Telefonisk
 • Via web

Hyppigheden variere ofte. Som frivillig er det sjældent dagligt man laver peer-arbejde, men ugentligt eller sjældnere.

Formaliseringen kan også variere:

 • Har du en frivilligkontrakt?
  (nogle har, nogle har ikke)
 • Er der en koordinator der har matchet dig med den du er frivillig for – Eller har I selv fundet frem til hinanden?
 • Er der en fast aftale – evt. kontrakt – med den du er frivillig for? Nogle laver aftaler, der beskriver varighed, mål m.m., andre gør ikke.
 • Er du uddannet som peer, eller er du på anden måde blevet forberedt på opgaven?
 • Er du tilmeldt en netværksgruppe i Peernetværket Danmark?

Det ovenstående er ikke en facitliste, men eksempler, der forhåbentlig bidrager til et tydeligere billede af, hvad frivillig peer-støtte er.