Peer-uddannelsen i Region Hovedstaden

Peer-uddannelsen i Region Hovedstaden tilbød i 2017-2018 undervisning, der kombinerer faglig og erfaringsbaseret viden om recovery, peer-støtte og organisatorisk recovery-orientering.

For deltagere og deres organisationer skulle Peer-Uddannelsen være en unik mulighed for at styrke praksis, med udgangspunkt i borgerens håb, selvbestemmelse og muligheder.


PEER-UDDANNELSEN I REGION HOVEDSTADEN VAR FOR:
 • Lønnede peer-støttemedarbejdere
  i civile, regionale eller kommunale tilbud, herunder peers i praktik
 • Frivillige peer-støttemedarbejdere
  i civile regionale og kommunale tilbud
 • Kollegaer til lønnede eller frivillige peer-støttemedarbejdere
  i civile, regionale eller kommunale tilbud

Undervisningen foregik primært som fællesundervisning på tværs af de tre grupper. Af hensyn til den fælles læreproces blev det anbefalet, at peer(s) og kollegaer deltager på uddannelsen samtidig.

Det var muligt for kollegaer at tage uddannelsen før den eller de peer(s) man er kollega til.

MÅLET VAR, AT DELTAGERNE BLEV SAT I STAND TIL AT:

Fremme borgerens personlige recovery,
ved at:

 • Bidrage til at skabe håb for borgeren
 • Dele viden om at det er muligt at komme sig og veje dertil
 • Fremme selvbestemmelse hos borgeren
 • Opbygge ligeværdige relationer til borgeren
 • Bidrage til at skabe meningsfuldhed for borgeren
 • Øge borgerens muligheder for at udvikle værdsatte sociale roller
 • Bidrage til at styrke samarbejdet med andre faggrupper

Agere og navigere i peer-rollen,
ved at:

 • Kende peer-støttens grundelementer
 • Vurdere, udvælge og kommunikere handlinger på af egne erfaringskompetencer
 • Agere og navigere i rollen som peer i forhold til både borgere, kollegaer og placeringen i organisationen
 • Kende tilgange til at etablere og vedligeholde relationer til borgere og kollegaer
 • Have opmærksomhed på egen trivsel og arbejdsforhold

Styrke organisationers
recovery-orientering, ved at:

 • Fastholde fokus på borgerens ressourcer og muligheder
 • Øge forståelsen af borgerens perspektiv
 • Bidrage til at organisationen videreudvikler en recoveryorienteret tilgang til borgerne
 • Bidrage til et tættere samarbejde mellem aktører fra forskellige sektorer

Læs evalueringen af Peer-Uddannelsen:


DET LÆRTE MAN AT ARBEJDE MED:

 • Individuel peer-støtte
  Individuel peer-støtte er individuelle samtaleforløb med brugere/patienter. Individuelle samtaleforløb etableres ved en fælles aftale mellem borgeren og peer-støttemedarbejderen om at indgå et samarbejde, og samtaleforløbende kan have forskelligt indhold alt efter borgerens behov og ønsker.
 • Gruppebaseret peer-støtte
  Ved gruppebaseret peer-støtte planlægger og gennemfører peer-støttemedarbejderen recovery-understøttende gruppeforløb. Gruppeforløbende etableres ved en fælles aftale mellem peer-støttemedarbejderen og et antal borgere, der ønsker at deltage i gruppen, om at opstarte en samtalerække med et særligt fokus.
  Gruppeforløb laves enten som en ny aktivitet eller som en videreudvikling af eksisterende aktiviteter – og eventuelt i samarbejde med kollegaer på arbejdspladsen.
 • Indgå i organisationens forandringsprocesser

ADGANGSKRAV:

 • For peers:
  • For at blive optaget på uddannelsen skal du arbejde med peer-støtte i et civilt, regionalt eller kommunalt tilbud.
  • 2/3 af dine arbejdsopgaver skal være typiske peer-opgaver.
  • Du kan læse mere om typiske peer-opgaver her.
 • Er du kollega: Du skal arbejde i samme team eller afsnit som peer-støttemedarbejderen.

Projekt ”Peer-støtte i Region Hovedstaden” drives af et partnerskab mellem region, kommuner samt bruger- og pårørendeforeninger.

Det sikrer at uddannelsen er relevant på tværs af sektorer, uanset om en kursist er peer i behandlingspsykiatrien, frivillig i en forening eller kollega til en peer-støttemedarbejder i en kommune.

Bemærk:
Peer-Uddannelsen i Region Hovedstaden videreføres på Skolen for Recovery fra udgangen af 2018

SÅDAN FOREGIK DET:

Peer-Uddannelsen var tilrettelagt som en deltidsuddannelse, der tages sideløbende med ens daglige opgaver på den arbejdsplads eller organisation man er tilknyttet. For partnerne i projekt Peer-støtte er det besluttet, at den tid, der bruges på uddannelsen, tæller som arbejdstid. For andre aftales det mellem leder og deltager ud fra lokal praksis

 • Peer-uddannelsen er bygget op i obligatoriske og valgfri moduler.
 • Uddannelsen indledes med et obligatorisk introduktionsforløb på 3-4 dage afhængig af, om man er peer eller kollega. Derefter består uddannelsen af både obligatoriske og valgfri moduler.
 • Undervisningstiden er fire timer pr dag, med ekstratimer for kollegaer og lønnede peers på introduktionsforløbet. Fire timer er lang tid for nogle deltagere, og kort tid for andre. Timetallet er valgt for at udvise rimelig tilpasning, så alle får et udbytte af undervisningen.
 • Hvilke moduler der er obligatoriske, afhænger af, om man er lønnet peer, frivillig peer eller kollega. Det tilstræbes at alle tre målgrupper deltager sammen på flest mulige moduler.
 • Du tilrettelægger selv dit kursusforløb, og kan tage modulerne, så det passer med dine andre opgaver.

For at gennemføre uddannelsen skal:

 • Samtlige obligatoriske moduler være gennemført senest ét år efter uddannelsesstart.
 • Du skal have deltaget 80% af tiden på de moduler du har meldt dig til.

Som en del af uddannelsen tilbydes alle peers plads i en netværksgruppe med fokus på læring.
Netværksgrupperne gennemføres i samarbejde med Peernetværket Danmark.

 

HVEM UNDERVISER PÅ UDDANNELSEN:
Undervisningen ledes af undervisere med egne levede erfaringer. Derudover er der eksterne undervisere på en række moduler