Guide til et godt hverdagsliv

DOWNLOAD GUIDE & REDSKABER

‘Guide til et godt hverdagsliv’  henvender sig til alle, der ønsker at arbejde med egne eller andres recovery-processer. Guiden er skrevet af tidligere patienter i samarbejde med pårørende og medarbejdere i behandlingspsykiatrien og kommuner i Region Hovedstaden.

‘Guide til et godt hverdagsliv’ er et af peer-støttemedarbejdernes faste arbejdsredskaber.
Det er gratis at downloade og bruge guiden.

“Guide til et godt hverdagsliv” skal bidrage til, at man selv kan arbejde for at komme sig og genskabe et godt hverdagsliv i og udenfor behandlingsforløb. Derfor skal “Guide til et godt hverdagsliv” skabe håb, synliggøre ens muligheder, og være med til at man selv kan deltage og tage beslutninger i det der sker.

Spørger du mennesker, der selv har erfaring med at komme sig, fortæller de, at god hjælp
består af mere end den rigtige medicin. De fortæller om en hjælp, hvor de selv har haft noget
at sige og har følt sig som en del af det, der foregik. En hjælp, der har givet mening for dem
– og som er foregået på et sprog, hvor de selv har kunnet være med. Derfor lavede vi guiden.

DOWNLOAD UNDERVISNINGSVEJLEDNING

Vejledningen beskriver syv forskellige emner. Der kan undervises i et enkelt tema, eller de syv emner kan gennemgås som et samlet forløb. Hver gruppesession varer en til to timer. Gruppedynamikken fungerer bedst, når der er minimum otte deltagere, men grupperne kan sagtens bestå af færre personer.

Vejledningen indeholder forslag til rammer, undervisningsprogram, materialer, evaluering af undervisningen m.m.

Her kan du downloade de seks redskaber
fra guiden i printervenligt format:

”Guide til et godt hverdagsliv” er udviklet i perioden 2014-15 i et tæt samarbejde mellem Projekt Din Gode Udskrivning, Region Hovedstadens Psykiatri og Gladsaxe Kommune.

Processen har involveret tidligere brugere, pårørende og medarbejdere og er foregået som interviews, fokusgrupper og workshops. Samlet har flere end hundrede personer været inddraget i processen med at skrive guiden.

I hele processen har der været et tæt samarbejde med Kompetencecentret for Rehabilitering og Recovery, og
herunder Skolen for Recovery.

Læs mere på udskrevet.dk om hvem der står bag

‘Guide til et godt hverdagsliv’ kan bruges af alle, der ønsker at arbejde med at komme sig

I udviklingen af guiden har målgruppen været alle voksne patienter i Region Hovedstadens Psykiatri og unge i Gladsaxe Kommune.

Medarbejdere og pårørende kan bruge guiden. Peer-støttemedarbejdere og recovery-mentorer bruger guiden i deres arbejde.

Med afsæt i guidens formål, er indholdet udarbejdet med udgangspunkt i følgende to overordnede
målsætninger:

1. Recovery & rehabilitering
Af arbejdspapiret om rehabilitering og recovery, der blev udarbejdet af Regeringens psykiatriudvalg (2013),
fremgår at: Når målet er recovery-orienteret rehabilitering, er det vigtigt at benytte og bruge konkrete
redskaber og metoder, der har dette sigte. Indsatser og metoder, som kan understøtte recovery, bør bl.a.
være kendetegnet ved følgende:

  • Understøtter den enkeltes recovery-proces og en recovery-orienteret kultur
  • Har brugerinddragelse og brugerstyring som et centralt element
  • Tilgodeser behovet for et parallelt tværfagligt og tværsektorielt samarbejde

2. Styrke handlekompetencer
Recoveryguiden skal understøtte og styrke borgerens egne handlekompetencer.

På baggrund af disse overordnede anbefalinger er “Guide til et godt hverdagsliv” udarbejdet med henblik på
at:

  • Være overskuelig og sætte den psykiske lidelse ind i en recoveryorienteret kontekst – af samme
    årsag anvendes udtrykket ”psykisk lidelse,” i stedet for psykisk sygdom.
  • Anerkende borgerens behov og viden ved at  tage udgangspunkt i borgerens perspektiv og situation.
  • Ikke at stille urealistiske krav til borgeren, men samtidig tegne et realistisk billede af den aktive rolle, man er nødt til at tage for at komme sig.
Både indhold og form har i 2014-2015 løbende været drøftet med over 100 medarbejdere og patienter i Region
Hovedstadens Psykiatri, medarbejdere i Gladsaxe Kommune samt centrale personer med især et operationelt kendskab til recovery-feltet.

Derudover har der været foretaget en omfattende litteratursøgning samt udviklet ny litteratur som følge af processen.

Der er i denne proces konstateret en markant ensartethed i, hvilke elementer der anses for at være centrale i
den personlige recoveryproces.

Hovedparten af den eksisterende litteratur har primært et fokus på deficits og
derfor også mestring af den psykiske sygdom. Der markant mindre recovery-litteratur og metode, der fokuserer på drømme, self-efficiacy og konkrete muligheder for at styrke sin position i samarbejdet med
andre.

Med guiden har der været arbejdet målrettet på, at få udviklet et mere balanceret indhold, som i højere grad fokuserer på det, der kan lade sig gøre end det, der ikke kan.

Et af de få eksempler på et tydeligt ressource-fokus er ”Styr Livet”, der tager udgangspunkt
i personcentreret planlægning (PCP/PATH).

Derudover har der været trukket på erfaringer fra Udskrivningsguiden, der også er udviklet og udgivet af
projekt Din Gode Udskrivning. Se www.udskrevet.dk

Læs anbefalingerne for indholdet af Guide til et godt hverdagsliv