Om partnerne

Satspuljeprojektet ’Peer-støtte i Region Hovedstaden’ blev udviklet og drevet i et partnerskab mellem behandlingspsykiatrien, kommunale psykosociale indsatser og bruger- og pårørendeforeninger. Projektet løb fra januar 2015 til 30. juni 2018.

Formålet var at inddrage mennesker med erfaringskompetencer i de kommunale og regionale indsatser for mennesker med psykiske vanskeligheder og derigennem understøtte recovery-processer og forbedre livsmuligheder hos både modtagere og givere af peer-støtte.

Afprøvningen af peer-støtte modeller i kommuner og regioner skulle desuden på længere sigt bidrage til at udvikle og styrke en veldokumenteret og velfungerende dansk praksis for peer-støtte, og gøre den til en integreret del af de regionale og kommunale indsatser.

Partnerne var:

Projektet skulle konkret uddanne og støtte nuværende og tidligere brugere af psykiatrien til at indgå i de kommunale og regionale indsat­ser for mennesker med psykiske lidelser. Det er foreningen Det Sociale Netværk, der husede sekretariatet.

Projektets organisering, leverancer og aftagere:

Peerstoette Initativet

Fra Socialstyrelsens side var kravet til partnerne, at

”Alle partnerskabernes aktører skal forpligte sig på at deltage ligeværdigt i partnerskaberne. Når de gør det, forventes det, at partnerskaberne kan sikre udvikling og afprøvning af en række levedygtige modeller for peer-støtte, som meningsfuldt kan være en del af de kommunale og regionale indsatser, idet samtlige parters ekspertise på peer-støtteområdet så inddrages i udviklings- og afprøvningsarbejdet.” (link)

Puljen er udmøntet på baggrund af anbefalingerne fra Regeringens Psykiatriudvalg, der bl.a. anbefaler at:

 • Regioner og kommuner opfordres til at styrke samarbejdet med civilsamfundet f.eks. i form af samarbejdsaftaler og partnerskaber i forhold til indsatsen for mennesker med psykiske lidelser (link)
 • Socialstyrelsen, Sundhedsstyrelsen, KL og Danske Regioner og andre relevante parter udvikler i partnerskab med brugerorganisationer en model for peer-to-peer i dansk kontekst på baggrund af eksisterende nationale og internationale erfaringer (link)

Læs mere om projektet her


Læring og erfaringer fra partnerskabet

På baggrund af 3,5 års samarbejde i projekt Peer-støtte i Region Hovedstaden deler partnerne deres erfaringer. Læs også om tommelfingerregler for bæredygtige partnerskaber samt baggrunden for at der stadig oftere peges på partnerskaber.

Få indblik i hvordan partnerskaber fungerer i praksis, hvad der kan skabes sammen og hvor det er nyttigt at være særligt opmærksom i samarbejdet.

Vi har samlet vores erfaringer i magasinet “Partnerskaber i praksis”

[wpdm_package id=’4121′]

7 pejlemærker

Partnerskabet definerede i samarbejde med Socialstyrelsen syv pejlemærker for, hvilken forandring projekt ”Peer-støtte i den sammenhængende recovery-indsats for mennesker med psykiske lidelser” skulle arbejde for at realisere:

 • Håb og et mere åbent og tilgængeligt arbejdsmarked
  Projektet skal bidrage til øget recoveryorientering i partnernes indsatser, så borgerne oplever mere håb og en større tro på at der er brug for alle. Herunder ved, at projektet bidrager til afstigmatisering og demonstrerer at levede erfaringer kan være en reel kompetence. Dette skal medvirke til, at psykiske vanskeligheder i mindre grad opfattes som – og udvikler sig til – et livslangt psykosocialt handicap.
 • Tydelige veje videre
  Projektet skal klarlægge, hvordan peer-støtte kan bidrage til at give borgerne bedre adgang til meningsfulde fællesskaber, herunder ved at åbne døre og skabe hensigtsmæssige veje gennem de eksisterende indsatser – til arbejdsmarkedet, et godt netværk og et mere meningsfuldt liv.
 • Brobygning
  Projektet skal bidrage til, at de enkelte indsatser i endnu højere grad fremmer recovery og støtter borgerens hele liv, ved at peer-støttemedarbejdere arbejder på tværs af sektorer og disses sprog samt ved, at projektet indgår i og faciliteter samskabelsesprocesser mellem regionale, kommunale og civile aktører.
 • Shared Value
  Projektet skal bidrage til at der opstår synergi-effekter, som gør partnerne i stand til, i fællesskab, at styrke og supplere deres eksisterende indsatser til gavn for både borgere og partnerne, ved at alle i partnerskabet bidrager med viden og erfaringer.
 • Fælles vidensopsamling og vidensgrundlag
  Projektet skal løbende arbejde for at skabe et fælles vidensgrundlag mellem partnerne, om hvilke resultater og fordele, der kan opnås ved brug af peer-støttemedarbejder i den kommunale og regionale indsats. Denne viden skal omhandle både det faglige udbytte i forhold til indsatsen for borgerne og de organisatoriske gevinster ved at inddrage medarbejdere med erfaringskompetencer i indsatserne.
 • En levedygtig uddannelse for medarbejdere med erfaringskompetencer
  Projektet skal bidrage til, at der i Region Hovedstaden etableres en uddannelse for medarbejdere med erfaringskompetencer, som partnerne ønsker at videreføre, fordi den er relevant og værdifuld for den enkelte part. Uddannelsen skal være fleksibel og kunne tilpasses lokale behov, samt være kompetencegivende, således, at de kompetencer, der gives den enkelte peer-støtte medarbejder anderkendes af partnerne.
 • En anderledes position
  Projektet skal bevare og bringe noget ind i indsatserne, der er anderledes end de eksisterende indsatser. Gennem partnerskabet afklares hvilken grad af anderledeshed der er hensigtsmæssig og mulig.

Download projektets syv pejlemærker som pdf