Om projekt ‘Peer-støtte i Region Hovedstaden’

Region Hovedstadens Psykiatri og kommunerne København, Helsingør og Rudersdal ansætter nu tidligere brugere af psykiatrien.

Med udgangspunkt i egne erfaringer med at genskabe hverdagen efter psykisk sygdom er 12 peer-støttemedarbejdere blevet ansat i kommuner og regioner til at hjælpe andre borgere med psykiske vanskeligheder i deres personlige recovery.

Det sker som en del af satspuljeprojektet ”Peer-støtte i den sammenhængende recovery-indsats for mennesker med psykiske lidelser”
– i daglig tale kaldet Peer-støtte i Region Hovedstaden.

Derudover udbydes Peer-uddannelsen til alle ansættelsessteder hos projektets partnerne samt andre interesserede.

Peer-støtte defineres som: ”Støtte til forandring mod et bedre liv, som finder sted mellem to eller flere personer, der forbindes af fælles erfaringer i livet – i denne sammenhæng erfaringer med psykiske vanskeligheder samt med livet som bruger af de offentlige tilbud og med recovery.” Kilde: Socialstyrelsen

Projektet skal i 2015-2018 uddanne og supervisere mennesker med erfaringskompetencer til at indgå i de kommunale og regionale indsat­ser for mennesker med psykiske lidelser. I tæt samarbejde med ansættelsessteder og borgere skal projektet samtidig bidrage til at sikre, at peer-støtten bliver en naturlig del af indsatsens tilbud.

Projektet afsluttes den 30. juni 2018.

Konkret skal projektet udvikle og implementere to modeller for peer-støtte i de kommunale psykosociale indsatser samt den regionale ambulante psykiatri. Dette sker med udgangspunkt i projektets formål:

”At inddrage mennesker med erfaringskompetencer i de kommunale og regionale indsat­ser for mennesker med psykiske lidelser og derigennem understøtte recovery-processer og forbedre livsmuligheder for både de, der modtager peer-støtte samt de, der yder støtten.”

Projektet drives som et partnerskabsprojekt mellem region, kommuner og bruger- og pårørendeforeninger. Partnerskabet består af Region Hovedstadens Psykiatri, Rudersdal Kommune, Københavns Kommune, Helsingør Kommune, Psykiatriforeningernes Fællesråd og Det Sociale Netværk.

Projektet finansieres af midler fra satspuljeaftalen i 2014, hvor der til dette projekt er givet 9,3 millioner til at forsøge med peer-støtte i den kommunale og regionale indsats for mennesker med psykiske lidelser. Bevillingen løber i perioden 2015-2018, og Foreningen Det Sociale Netværk huser sekretariatet.

Læs mere om partnerne


To modeller afprøves

Det er et krav til dette satspulje-projekt, at to modeller for peer-støtte afprøves. De to modeller, som partnerskabet har udviklet beskriver de hovedopgaver, som peer-støttemedarbejderne skal varetage. Det er den enkelte arbejdsplads, der vælger, hvilke hovedopgaver den enkelte peer-støttemedarbejder arbejder med:

Individuel peer-støtte skal styrke borgerens forudsætninger for aktivt at deltage i egen recovery-proces, samt bidrage til at facilitere denne proces. Den individuelle peer-støtte arbejder i indsatsen med udgangspunkt i borgerens aktuelle ønsker og mål. Peer-støttemedarbejderen kan, såfremt borgeren efterspørger det, fungere som brobygger til instanser, netværk og tilbud i lokalområdet.

Peer-undervisning gennemføres som en del af eksisterende gruppeforløb i samarbejde med andre medarbejdere. I fællesskab kan etableres nye gruppeforløb. I samspillet med andre kan gruppeforløb være en måde til at forstå ens eget liv bedre – og de vilkår, som betinger det. I gruppen vil man ofte også kunne støtte og hjælpe hinanden.

Udviklingen og afprøvningen af modellerne for peer-støtte sker i et tæt samarbejde med Socialstyrelsen.

Ud over de to modeller, har partnerskabet i efteråret 2016 iværksat “Bro til Hverdagslivet,” der er en frivillig peer-indsats

Her kan du downloade en kort info-folder om de to modeller og projektet:

[wpdm_package id=’635′]

Projektet strækker sig fra 2015 til august 2018 og er opdelt i fire faser:

 • Udviklingsfase:
  januar 2015 – november 2015
 • Implementeringsfase:
  maj 2015 – maj 2016 (fortsættes i afprøvningsfase)
 • Pilotafprøvning:
  december 2015 – august 2016
 • Afprøvning af to peer-modeller:
  september 2016 – juni 2018
 • Projektet afsluttes som planlagt den 30. juni 2018

Baggrunden for projekt ”Peer-støtte i Region Hovedstaden”

Mennesker med psykiske lidelser bør ikke længere betragtes som kronisk syge. Dette har både regeringens psykiatriudvalg og senest regeringens handleplan ”Ligeværd – et nyt fokus for indsatsen for mennesker med psykiske lidelser” (2014) fastslået.

Dette nye syn på psykiske lidelser har skabt behovet for et nyt samspil og samarbejde mellem de, der oplever psykisk sygdom, og indsatserne i region og kommuner. Målet er i højere grad at understøtte den enkelte psykisk sårbares håb, autonomi og muligheder for aktivt at deltage i samfundslivet.

På denne baggrund anbefalede Regeringens Psykiatriudvalg i 2013, at Socialstyrelsen, Sundhedsstyrelsen, KL, Danske Regioner, og andre relevante parter at afprøve peer-to-peer i en dansk kontekst på baggrund af nationale og internationale erfaringer. Satspuljepartierne besluttede i 2014 at gennem partnerskaber udvikle og afprøve en række modeller for brug af peer-støtte i regioner og kommuner i 2015-2018.

Partnerskabet mellem Region Hovedstadens Psykiatri, Rudersdal Kommune, Københavns Kommune, Helsingør Kommune, Psykiatriforeningernes Fællesråd og Det Sociale Netværk blev etableret i foråret 2015 i samarbejde med Socialstyrelsen. Ansættelsen og uddannelsen af peer-støttemedarbejdere blev gennemført i september 2015.

Projektet skal som minimum uddanne og levere støtte til 12 peers. Partnerskabet vurderer at ca. 250 borgere, som er tilknyttet behandlings- og/eller socialpsykiatrien, i alt vil få gavn af peer-støtten. I 2018 skal projektet have udviklet og afprøvet brugbare modeller for uddannelse og ansættelse af peer-støttemedarbejdere i kommuner og regioner.

Opdatering: Pr. April 2017 havde over 450 borgere modtaget peer-støtte.

Projekt ”Peer-støtte i Region Hovedstaden” er et af tre projekter på landsplan. De to andre gennemføres i Region Sjælland og Region Midt. Alle tre projekter følges af Socialstyrelsen med henblik på vidensopsamling og udbredelse af viden. Sideløbende opbygger brugerorganisationerne det landsdækkende Peer-Netværket Danmark.