Mulighedsmaskiner eller Forvandlingskugler? Partnerskaber i praksis

Peer Støtte Nyheder Leave a Comment

Tværsektorielle partnerskaber er blevet stadig vigtigere, efterhånden som ønsket at om at skabe nye velfærdsløsninger tættere på borgernes behov er vokset. Men hvad kan man lykkes med i et partnerskab? Få indblik i hvordan partnerskaber fungerer i praksis, hvad der kan skabes sammen og hvor det er nyttigt at være særligt opmærksom i samarbejdet. På baggrund af 3,5 års samarbejde …

Samskab vejene til fællesskab, inklusion og recovery!

Peer Støtte Nyheder Leave a Comment

Det har længe været kendt at mennesker kommer sig i fællesskaber, men hvordan får vi skabt fællesskaber, der kan rumme alle, inklusive psykisk sårbare? Nyt speciale samler op på resultaterne fra det samskabte frivillig peer-projekt “Bro til hverdagslivet.” I Bro til hverdagslivet i Rudersdal er frivillige peers, foreninger på psykiatriområdet og Rudersdal Kommune gået sammen om at skabe en indsats, …

Café Backstage – Nyt peer-fællesskab for unge

Peer Støtte Nyheder Leave a Comment

Cafe Backstage er startet op af frivillige peers i Rudersdal og er en frivilligdrevet cafe for unge. Det er de unge selv der har startet den op, fordi de synes for mange oplever forskellige psykiske vanskeligheder eller sårbarheder, som tit er forbundet med ensomhed og skam. Det laver Cafe Backstage om på. De unge tror på, at fællesskab og åbenhed …

Ny viden om frivillige peers + Værktøjskasse til at komme igang

Peer Støtte Nyheder 1 Comment

Glæde, frirum og lyst til livet er nogle af de resultater, som bliver fremhævet af borgere med psykiske vanskeligheder, der har modtaget frivillig peer-støtte i projektet ‘Bro til hverdagslivet.’ Den nye evaluering dokumenterer, at frivillige peers kan understøtte borgernes personlige recovery. Samtidig kan det at være frivillig peer understøtte ens egen recovery proces og være en stepping stone til arbejdsmarkedet. …

Håb, øget selvværd og handlekraft…

Peer Støtte Nyheder 3 Comments

Håb, øget selvværd og handlekraft er blot nogle af de resultater, peer-støtte formår at skabe hos borgere med psykiske vanskeligheder. Den nye rapport “Peer-støttens Resultater – Erfaringer fra Projekt Peer-støtte i Region Hovedstaden” dokumenterer, at peer-støttemedarbejdere kan forbedre borgeres livsmuligheder og livskvalitet, og derved understøtte personlig recovery. Rapporten baserer sig på interviews med 11 borgere og patienter fra de kommunale …

Ny rapport om erfaringerne med peers på psykiatriske sengeafsnit i Region Sjælland

Peer Støtte Fra vores samarbejdspartnere, Nyheder Leave a Comment

”Peer-samtalerne er en del af min recovery, så jeg ikke går vejen alene” fortæller en af de 31 patienter, der indgår i den foreløbige evaluering af projekt ”Peers som Brobyggere” i Region Sjælland. Gennem projektet tilbydes indlagte i psykiatrien i Roskilde samtaler med en peer. Samtalerne handler om det, som patienten har brug for at tale om, herunder temaerne i …

Er arbejdsmotivationen den samme blandt peer- og fagmedarbejdere i psykiatrien?

Peer Støtte Nyheder Leave a Comment

Denne artikel bygger på en undersøgelse af forskelle og ligheder i public service motivationen, hos peermedarbejdere og fagmedarbejdere i psykiatrien. Public service motivation handler om, hvorvidt man ser det som sin opgave at gøre en positiv forskel for borgerne og samfundet. Af Louise Biede, kandidatstuderende på Institut for Statskundskab ved Københavns Universitet. På baggrund af interviews med peermedarbejdere i tre …

Invitation til kursus i livshistoriefortællinger d. 16. marts og den 23. april 2017

Peer Støtte Nyheder Leave a Comment

Livshistoriefortælling er nu en anerkendt tilgang i psykosocial rehabilitering for personer med psykiske lidelser I 2017 er Livshistoriefortællinger blevet optaget på Socialstyrelsens Vidensportal som en vidensbaseret metode og tilgang der understøtter recovery på ligefod med hhv. Åbne Dialoger og FIT (Feedback Informed Treatment) som særlig egnet til at understøtte brugernes recovery. Erfaringer peger på, at medarbejdere, der selv har brugererfaring, …

Ny kronik om peer-støtte: Hvem lærer af hvem?

Peer Støtte Nyheder Leave a Comment

I en ny kronik på Kommunen.dk rejses spørgsmålet om de offentlige velfærdsydelser egentlig gør det, der er mest brug for – eller om den offentlige sektor med fordel kunne lade sig inspirere af borgerne; “Hvad hvis vores fagprofessionelle udgangspunkt i mødet med mennesker med psykiske lidelser var, at de var rollemodeller i stedet for sårbare?“ Kronikken afspejler en række spørgsmål der …