National evaluering: Peer-støtte gavner mennesker med psykiske vanskeligheder

Peer Støtte Nyheder

Socialstyrelsen har i juni 2018 færdiggjort slutevalueringen af den første nationale afprøvning af peer-støtte i kommuner og regioner. Konklusionen er, at peer-støtte skaber tydelig progression i forhold til menneskers recovery-proces.

På baggrund af afprøvningen af peer-støtte i Region Hovedstaden, Region Sjælland og Region Midt, er der nu kommet den første nationale evaluering af peer-støtte. Socialstyrelsen konkluderer at borgere, der modtager peer-støtte, oplever progression i forhold til deres recovery-proces bl.a. i form af et bedre socialt netværk og større forbundethed med andre. Stigmatiseringen bliver mindre, og man oplever større åbenhed i forhold til at tale om og forholde sig til psykiske vanskeligheder.

Det at være peer har også vist sig at have en positiv betydning for langt de fleste bl.a. gennem et forbedret socialt netværk, større forbundethed og større åbenhed i forhold til psykiske vanskeligheder. Peer-støttemodtagerne oplever desuden mindre stigmatisering og forbedrede muligheder for at indgå i meningsfulde relationer.

Socialstyrelsen konkluderer altså, at peer-støtte udgør en unik og virksom ressource for modtagere og ydere af peer-støtte samt for de organisationer, der har peers ansat.

“Evalueringen viser, at peer-støtten for alle parter forbindes med øget håb om recovery.”

Læs slutevalueringen:

Forsøg med ansættelse af medarbejdere, brug af frivillige og brug af mentorer med brugerbaggrund i den regionale og kommunale indsats

Evalueringen beskriver resultaterne af afprøvningen af seks forskellige modeller for implementering af peer-støtte i den regionale og kommunale psykiatri.

Link til Socialstyrelsens hjemmeside

Sådan kan peer-støtte organiseres:

Modeller for brug af peer-støtte i den regionale og kommunale indsats

Tre partnerskaber har afprøvet en række modeller for brug af peer-støtte. I modelkataloget finder du beskrivelser af
de afprøvede modeller med tilhørende omkostningsvurdering. Modelkataloget giver et billede af, hvilken kontekst og
hvilke aktiviteter, der er egnet til peer-støtte og hvilke krav det stiller til organisationen.

Link til Socialstyrelsens hjemmeside

Kom godt fra start:

Inspirationsguide til udvikling og implementering af peer-støtte

I denne inspirationsguide kan du læse om nogle af de overvejelser, det er nyttigt at gøre sig, hvis man vil skabe vellykket peer-støtte i professionelle tilbud. Du kan også finde gode råd og konkrete redskaber til udvikling og implementering af peer-støtte.

Link til Socialstyrelsens hjemmeside

Læs mere om at komme i gang med peer-støtte.

De hospitaler, botilbud mv. som har engageret peerstøtte-givere, oplever, at arbejdspladsen bliver bedre til at understøtte recovery. Der kommer en større forståelse for borgerens perspektiv, og skellet mellem borgere og behandlingssystem reduceres. Sprogbrugen er blevet anderledes, og det lader til, at mødet med den enkelte borger i mange tilfælde har ændret karakter i mere positiv og ligeværdig retning.

Hvordan kan evalueringsresultaterne forstås?

Socialstyrelsen har – ligesom partnerskabet i Region Hovedstaden – valgt at bruge CHIME modellen til at forstå de virkninger som er beskrevet hos givere og modtagere af peer-støtte.

CHIME beskriver fem områder, der hver især eller i kombination fremmer personlig recovery hos mennesker med psykiske vanskeligheder. CHIME er en forståelsesramme, som efterhånden anvendes af mange og i mange forskellige sammenhænge.

De fem områder er:

  • Forbundethed (connectedness)
  • Håb og optimisme (hope and optimism)
  • Identitet (identity)
  • Mening med tilværelsen (meaning in life)
  • Empowerment

Du kan læse mere om CHIME her.