Projekt Peer-støtte i Region Hovedstaden
er afsluttet 30. juni 2018


Projekt Peer-støtte er afsluttet som planlagt den 30. juni 2018. Det tværsektorielle partnerskab har siden 2015 gjort sig centrale erfaringer med peer-støtte i kommuner og regioner. Hver partner er i gang med forankring af peer-støtten i egen organisation på basis af projektet. Peer-Uddannelsen forankres på Skolen for Recovery fra okt-nov 2018. Denne hjemmeside vedligeholdes frem til 2020 af Det Sociale Netværk. Derudover er Peer-netværket forlænget til 2020 med satspuljemidler.

Placeholder

Her kan du følge med


Her kan du følge med mht hvornår du kan tilmelde dig
Peer-Uddannelsen i 2018 og 2019. Klik for at læse mere

Placeholder

(Nu) ved vi SÅ meget!


Fra projektets begyndelse til nu er der sket en eksplosion viden om peer-støtte. Noget af det, har vi endda produceret. Klik for at læse mere

Hvad er
Peer-støtte:


Peer-støtte defineres som: ”Støtte til forandring mod et bedre liv, som finder sted mellem to eller flere personer, der forbindes af fælles erfaringer i livet – i denne sammenhæng erfaringer med psykiske vanskeligheder samt med livet som bruger af de offentlige tilbud og med recovery.”

Kilde: Socialstyrelsen

Hvad kan peer-støtte (folder)


Hvad kan peer-støtte? Bliv klogere på peer-støtte. Lønnet. Frivillig. Recovery.

Vores nye folder samler al viden fra partnerskabet i Region Hovedstaden, for at give et kvalificeret svar på de helt centrale spørgsmål: Hvad er peer-støtte? Hvilke resultater kan peer-støtte skabe? og hvilken forskel er der egentlig på lønnet og frivillig peer-støtte?

Folderens indhold bygger på erfaringerne i ’Projekt Peer-støtte i Region Hovedstaden’ og interview med 16 peer-støtter, 20 kollegaer til peer-støttemedarbejdere, 8 ledere og 31 modtagere af peer-støtte.

Folderen henvender sig til organisationer, der ønsker at vide mere om peer-støtte og overvejer at gøre lønnet og/eller frivillig peer-støtte til en del af indsatsen for borgere med psykiske vanskeligheder.

Hvad kan Peer-Støtte? Folder om lønnet og frivillig peer-støtte 1.07 MB 221 downloads

Hvad kan peer-støtte? Bliv klogere på peer-støtte. Lønnet. Frivillig. Recovery. Vores...

Håb, øget selvværd og handlekraft er blot nogle af de resultater, peer-støtte formår at skabe hos borgere med psykiske vanskeligheder. Den nye rapport “Peer-støttens Resultater – Erfaringer fra Projekt Peer-støtte i Region Hovedstaden” dokumenterer, at peer-støttemedarbejdere kan forbedre borgeres livsmuligheder og livskvalitet, og derved understøtte personlig recovery.

Håb, øget selvværd og handlekraft…


Rapporten baserer sig på interviews med 11 borgere og patienter fra de kommunale psykosociale indsatser og den ambulante behandlingspsykiatri. Med CHIME (Leamy et. al 2011) som analytisk ramme, undersøger og dokumenterer rapporten, hvordan peer-støtte skaber positive forandringer, inden for fem områder, der hver især eller i kombination er dokumenterer som væsentlige for at fremme personlig recovery.

De fem områder i CHIME er:

  • Forbundethed (Connectedness)
  • Håb og optimisme (Hope and optimism)
  • Identitet (Identity)
  • Mening med tilværelsen (Meaning in life)
  • Empowerment

Rapporten tilbyder en bred vifte af eksempler på, hvordan peer-støtte konkret har styrket forbundethed, skabt håb, styrket borgernes identitet, fremmet områder der kan give mening i tilværelsen samt styrket borgernes empowerment. Herved tilføjer rapporten nye nuancer til forståelsen af, hvad CHIME er i praksis, og bygger dermed bro mellem den overordnede forståelse af hvad der fremmer personlig recovery, og hvordan peer støtte i praksis fremmer recovery.

DOWNLOAD RAPPORTEN

Her kan du downloade rapporten om peer-støttens resultater i kort version (pixi) eller fuld længde:


mod
 

Mød to peer-støttemedarbejdere, og hør om de erfaringer de har gjort sig,som en del af indsatsen i kommuner og region.

Implementering af Peer-støtte Erfaringer fra Region Hovedstaden


Hvordan peer-støtte introduceres i en organisation har selvfølgelig en afgørende betydning for, hvorvidt peer-støtte kan skabe de ønskede resultater og virkninger. Det understøttes af både kvantitativ og kvalitativ forskning, som viser, at det ikke er nok blot at ansætte en peer-støttemedarbejder. Organisationen skal forberede sig.

I denne nye rapport ”Implementering af peer-støtte – erfaringer og anbefalinger fra Projekt Peer-støtte i Region Hovedstaden” kan du læse om partnerskabets erfaringer med – og anbefalinger til – vellykket implementering af peer-støtte i kommuner og regioner.

Anbefalingerne sammenholdes med Socialstyrelsens implementeringsanbefalinger for herigennem at bidrage til – samt at nuancere – den eksisterende viden om implementering af peer-støtte.

Download fuld rapport eller pixi-versionen >>


Når peers er frivillige

Glæde, frirum og lyst til livet er nogle af de resultater, som bliver fremhævet af borgere med psykiske vanskeligheder, der modtager frivillig peer-støtte. Erfaringerne fra ‘Bro til hverdagslivet’ dokumenterer, at frivillige peers kan understøtte borgernes personlige recovery. Samtidig kan det at være frivillig peer understøtte ens egen recovery proces og være en stepping stone til arbejdsmarkedet.

Evalueringen af frivillig peer-støtte i Bro til Hverdagslivet:

”Det var min forventning for at gå ind i det, at jeg ville få noget ud af det selv, og at jeg samtidig kunne give noget til en anden.
Jeg ville gerne have noget mere selvværd, selvtillid og mærke, at jeg kan være der for nogen, at der er brug for mig og føle,
at jeg er noget værd.”Læs mere i evalueringen

DOWNLOAD VÆRKTØJSKASSEN: Erfaringer til opstart af frivillig peer-støtte

Peers
i kommuner
og region

Region Hovedstadens Psykiatri
og kommunerne København,
Helsingør og Rudersdal har nu ansat
tidligere brugere af psykiatrien.
Med udgangspunkt i egne erfaringer
med at genskabe hverdagen skal
peer-støttemedarbejderne i de næste
tre år hjælpe andre med at komme sig.
Læs mere om projektet

Placeholder
Placeholder

Et partnerskab, der krydser grænser

Afprøvningen af peer-støtte sker i et ligeværdigt partnerskab mellem region, kommuner samt bruger- og pårørendeforeninger. Samarbejdet samler viden og metoder om recovery-orienterede indsatser.

Læs mere om partnerne