Projekt Peer-støtte i Region Hovedstaden
er afsluttet 30. juni 2018


Projekt ‘Peer-støtte i Region Hovedstaden’ er afsluttet som planlagt den 30. juni 2018. Det tværsektorielle partnerskab har siden 2015 gjort sig centrale erfaringer med peer-støtte i kommuner og regioner. Peer-Uddannelsen er nu forankret på Kompetencecenter for Rehabilitering og Recovery. Denne hjemmeside vedligeholdes frem til 2021 af Det Sociale Netværk, der sammen med SIND har etableret Peer-Partnerskabet. Derudover er Peer-netværket forlænget til 2023 med satspuljemidler.

Placeholder

Her kan du følge med


Her kan du læse om Peer-Uddannelsen, der er drives af Region Hovedstadens Psykiatri. Klik for at læse mere

Placeholder

(Nu) ved vi SÅ meget!


Fra projektets begyndelse til nu er der sket en eksplosion viden om peer-støtte. Noget af det, har vi endda produceret. Klik for at læse mere

Hvad er
Peer-støtte:


Peer-støtte defineres som: ”Støtte til forandring mod et bedre liv, som finder sted mellem to eller flere personer, der forbindes af fælles erfaringer i livet – i denne sammenhæng erfaringer med psykiske vanskeligheder samt med livet som bruger af de offentlige tilbud og med recovery.”

Kilde: Socialstyrelsen

Hvad kan peer-støtte (folder)


Hvad kan peer-støtte? Bliv klogere på peer-støtte. Lønnet. Frivillig. Recovery.

Vores nye folder samler al viden fra partnerskabet i Region Hovedstaden, for at give et kvalificeret svar på de helt centrale spørgsmål: Hvad er peer-støtte? Hvilke resultater kan peer-støtte skabe? og hvilken forskel er der egentlig på lønnet og frivillig peer-støtte?

Folderens indhold bygger på erfaringerne i ’Projekt Peer-støtte i Region Hovedstaden’ og interview med 16 peer-støtter, 20 kollegaer til peer-støttemedarbejdere, 8 ledere og 31 modtagere af peer-støtte.

Folderen henvender sig til organisationer, der ønsker at vide mere om peer-støtte og overvejer at gøre lønnet og/eller frivillig peer-støtte til en del af indsatsen for borgere med psykiske vanskeligheder.

Hvad kan Peer-Støtte? Folder om lønnet og frivillig peer-støtte 1.07 MB 722 downloads

Hvad kan peer-støtte? Bliv klogere på peer-støtte. Lønnet. Frivillig. Recovery. Vores...

Erfaringer og viden – direkte fra hverdagen i kommuner og regioner


Partnerskabet ansatte i 2015-2018  peers i ambulante psykiatriske tilbud, kommunale bo- og ast tilbud, samt i en række andre funktioner. Derudover etablerede partnerskabet en frivillig peer-indsats placeret i Rudersdal Frivilligcenter.

 
Image
 

Peers ansat i kommuner
og regioner

Målgruppe: Modtagere af peer-støtte
Borgere over 18 år med psykiske vanskeligheder, som 1) modtager psykosociale indsatser i kommuner og/eller 2) modtager ambulant psykiatrisk behandling.

Borgeren skal selv ønske at modtage peer-støtte.

Det er målet, at modtagerne af peer-støtten oplever opbygning af håb, udvikling af en positiv identitet, rammesætning af problemet, selvstyring af eget forløb, udvikling af værdsatte sociale roller og styrket netværk.

Peer-støttegivere
Borgere, der har gennemgået en personlig recoveryproces og har erfaring med at være patient i behandlingspsykiatrien og/eller have benyttet sig af tilbud fra de kommunale psykosociale og eventuelt beskæftigelsesrettede tilbud.

Peer-støttegivere skal have egne erfaringer tilstrækkeligt på afstand til at kunne støtte andre.

Aktiviteter
Indsatsen består af individuelle og/eller gruppebaserede forløb med udgangspunkt i borgernes behov. De to typer opgaver supplerer hinanden.

Individuelle peer-støtteforløb er samtaler, samvær og følgeskab i forløb af forskellig varighed. Samtalerne kan støtte borgerne i at formulere mål og drømme eller italesætte aktuelle udfordringer samt at finde veje videre. Individuel peer-støtte kan også være enkeltstående samtaler i forbindelse med opstart eller afslutning af behandlingsforløb.

Læs mere om organiseringen på den enkelte arbejdsplads

Bro til hverdagslivet
– Frivillige peers

Målgruppe: Modtagere af peer-støtte
Modtagerne af den frivillige peer-støtte er borgere over 18 år, som oplever psykiske og/eller sociale vanskeligheder. Frivillig peer-støtte henvender sig særligt til borgere, som oplever ensomhed, isolation og manglende meningsfuldt indhold i hverdagen grundet de psykiske vanskeligheder.

Peer-støtten skal bidrage til at skabe meningsfuldt indhold i hverdagen, ligeværd og frirum samt bidrage til at øge glæden og lysten til livet.

Yderne af den frivillige peer-støtte er borgere over 18 år, der på baggrund af psykiske vanskeligheder har gennemgået en personlig recoveryproces og nu bruger disse erfaringer til at støtte andre.

Rollen som frivillig peer-støttegiver skal bidrage til personlig udvikling, jobparathed, kompetenceudvikling pog psykisk bedring.

Den frivillige peer-støtte er placeret i et frivillig-center og omfatter en frivillig-koordinator.


Håb, øget selvværd og handlekraft er blot nogle af de resultater, peer-støtte formår at skabe hos borgere med psykiske vanskeligheder. Den nye rapport “Peer-støttens Resultater – Erfaringer fra Projekt Peer-støtte i Region Hovedstaden” dokumenterer, at peer-støttemedarbejdere kan forbedre borgeres livsmuligheder og livskvalitet, og derved understøtte personlig recovery.

Håb, øget selvværd og handlekraft…


Rapporten baserer sig på interviews med 11 borgere og patienter fra de kommunale psykosociale indsatser og den ambulante behandlingspsykiatri. Med CHIME (Leamy et. al 2011) som analytisk ramme, undersøger og dokumenterer rapporten, hvordan peer-støtte skaber positive forandringer, inden for fem områder, der hver især eller i kombination er dokumenterer som væsentlige for at fremme personlig recovery.

De fem områder i CHIME er:

  • Forbundethed (Connectedness)
  • Håb og optimisme (Hope and optimism)
  • Identitet (Identity)
  • Mening med tilværelsen (Meaning in life)
  • Empowerment

Rapporten tilbyder en bred vifte af eksempler på, hvordan peer-støtte konkret har styrket forbundethed, skabt håb, styrket borgernes identitet, fremmet områder der kan give mening i tilværelsen samt styrket borgernes empowerment. Herved tilføjer rapporten nye nuancer til forståelsen af, hvad CHIME er i praksis, og bygger dermed bro mellem den overordnede forståelse af hvad der fremmer personlig recovery, og hvordan peer støtte i praksis fremmer recovery.

DOWNLOAD RAPPORTEN

Her kan du downloade rapporten om peer-støttens resultater i kort version (pixi) eller fuld længde:


mod
 

Mød to peer-støttemedarbejdere, og hør om de erfaringer de har gjort sig,som en del af indsatsen i kommuner og region.

Implementering af Peer-støtte Erfaringer fra Region Hovedstaden


Hvordan peer-støtte introduceres i en organisation har selvfølgelig en afgørende betydning for, hvorvidt peer-støtte kan skabe de ønskede resultater og virkninger. Det understøttes af både kvantitativ og kvalitativ forskning, som viser, at det ikke er nok blot at ansætte en peer-støttemedarbejder. Organisationen skal forberede sig.

I denne nye rapport ”Implementering af peer-støtte – erfaringer og anbefalinger fra Projekt Peer-støtte i Region Hovedstaden” kan du læse om partnerskabets erfaringer med – og anbefalinger til – vellykket implementering af peer-støtte i kommuner og regioner.

Anbefalingerne sammenholdes med Socialstyrelsens implementeringsanbefalinger for herigennem at bidrage til – samt at nuancere – den eksisterende viden om implementering af peer-støtte.

Download fuld rapport eller pixi-versionen >>


Når peers er frivillige

Glæde, frirum og lyst til livet er nogle af de resultater, som bliver fremhævet af borgere med psykiske vanskeligheder, der modtager frivillig peer-støtte. Erfaringerne fra ‘Bro til hverdagslivet’ dokumenterer, at frivillige peers kan understøtte borgernes personlige recovery. Samtidig kan det at være frivillig peer understøtte ens egen recovery proces og være en stepping stone til arbejdsmarkedet.

Evalueringen af frivillig peer-støtte i Bro til Hverdagslivet:

”Det var min forventning for at gå ind i det, at jeg ville få noget ud af det selv, og at jeg samtidig kunne give noget til en anden.
Jeg ville gerne have noget mere selvværd, selvtillid og mærke, at jeg kan være der for nogen, at der er brug for mig og føle,
at jeg er noget værd.”Læs mere i evalueringen

DOWNLOAD VÆRKTØJSKASSEN: Erfaringer til opstart af frivillig peer-støtte

Peers
i kommuner
og region

Region Hovedstadens Psykiatri og kommunerne København, Helsingør og Rudersdal ansatte i 2015-2018 tidligere brugere af psykiatrien.

Med udgangspunkt i egne erfaringer med at genskabe hverdagen hjalp peer-støttemedarbejderne andre med at komme sig.

Efter projektets ophør har partnerne fortsat arbejdet med at gøre peers til en del af støtten til mennesker med psykiske vanskeligheder.

Læs mere om projektet


Placeholder
Placeholder

Et partnerskab, der krydsede grænser

Afprøvningen af peer-støtte blev gennemført af et ligeværdigt partnerskab mellem region, kommuner samt bruger- og pårørendeforeninger.

Samarbejdet skabte løbende viden og metoder om peer-støtte og recovery-orienterede indsatser.

Læs mere om partnerne